دلنوشته

دلنوشته های عاشقانه

دلنوشته های عاشقانه

آشفته ام وبا کسی میل سخنم نیس…. کش دور موهای بلوطیم را ارام باز میکنم خرمنی از موهای بلند روی شانه هایم سنگینی میکند ارام به دست باد میسپارم تمام خاطرهای بر باد رفته ام را ……نیستی نمیدانم کجایی….حال روحت خوب است…..رنگ روزگارت چه طور؟؟ چه شاعرانه ان پاییز میان ان عطر دل انگیز روی خش خش برگ ها ته باغ.شال عنابی پیراهن گل ریز قرمز ….. سرم روی پاهایت بود موهایم را نوازش میکردی گاهی بوسه ای ارام…...

ادامه مطلب